Besök våra andra företag i Meccom Group

 

 

 

Miljö, kvalitet, Certifiering

Miljö, kvalitet, Certifiering

Kvalitetspolicy

Meccom:s kvalitetspolicy är att producera, installera, serva samt leverera produkter så att de uppfyller och överträffar kundernas specificerade krav samt avtalade önskemål.
För att uppnå detta skall vi:


• Bemöta kunderna på ett positivt sätt.
• Förvissa oss om kundens krav och önskemål på produkten samt tillvarata bakomliggande behov och förväntningar
• Säkerställa att kunden känner förtroende för Meccom samt är nöjd med vårt arbete.

Varje leverans eller utförd tjänst skall vara en rekommendation till kommande affärer.

Kvalitetsmål


Meccom´s produkter och tjänster skall vid framställning samt utförande uppfylla alla krav som kunderna och vi själva ställer.
Dessa mål skall uppnås genom fortlöpande kvalitetsuppföljning och ständigt förbättringsarbete, samt att ledning och kvalitetsansvarig i samband med årsskiftet sammanställer uppställda kvalitetsmål och tar fram nya.
Detaljerade kvalitetsmål anges i kvalitetshandboken och de mål vi mäter redovisas regelbundet i samband med teknikmöten.
Uppdatering utförs varje kvartal av kvalitetsansvarig.
Ansvar och befogenheter fördelas bland all personal för att ge meningsfullare arbete och ökat engagemang i kvalitetsfrågor.
Aktivt arbeta med ständiga förbättringar

Miljöpolicy

Vi skall bedriva verksamheten i enlighet med ISO 14001:2015, som är ett internationellt miljöledningssystem. Dock är vi inte 3:e part certifierade.

Inom MecCom har vi en verksamhet som inte innebär några större arbetsmiljörisker.
Det är tveklöst så att vi med god marginal klarar de föreskrifter och normer som gäller.

MecCom skall dock upprätthålla en hög miljömässig standard både vad gäller arbetsmiljö och yttre miljö. Strävan skall vara att verksamheten hålls jämn samt med hög kvalitet men samtidigt skall verksamheten bedrivas under ekonomiskt betryggande former.
Utsläpp i den yttre miljön till luft och vatten måste vara så skonsam som möjligt.

MecCom strävar efter att de produkter och den produktion som sker vid och genom företaget skall göras miljövänlig.

Att trivas med och utvecklas i sitt arbete och att arbeta i en trevlig miljö är viktig för oss. En öppen attityd och diskussioner med samtliga anställda är viktigt för oss för att ge alla anställda möjlighet att utvecklas i arbetet.

I det dagliga arbetet ska varje person visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö.
Det ankommer på var och en, inte bara att följa instruktioner och rutiner utan också att vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och mot miljön. Alla skall sträva efter att minimera utsläpp och avfall samt informera närmast högre chef så snart befogenheterna är otillräckliga.

Så mycket som möjligt av miljöarbetet skall skötas som en integrerad del av den övriga löpande verksamheten.

Arbetsmiljön (enligt AFS 2001:01) skall vara stimulerande och utvecklande för all anställd personal. Det är också viktigt att alla anställda kan påverka sin arbetsmiljö.

Korta och snabba beslutsvägar skall eftersträvas.

Vid all verksamheten skall alltid omsorgen om hälsa och miljö uppmärksammas.

Vid eventuella störningar ska omsorgen om hälsa och miljö prioriteras.

Gällande lagstiftning och myndigheters regler, tillstånd och villkor anger minimikrav.

Målet är att skapa en arbetsmiljö som väl motsvarar myndigheternas minimikrav.

En god administration av inre och yttre miljöfrågor är av stor vikt och inger förtroende hos kunder och allmänhet.

För att Meccom skall kunna leva upp till sin miljöpolicy är det nödvändigt att alla anställda har god kännedom om arten och omfattningen av olika risker i verksamheten och om nödvändiga skyddsåtgärder.

Varuinformations- /skyddsblad är alltid tillgängliga för den personal som utför arbete av sådant slag där detta underlag erfordras.

Alla anställda skall genom utbildning och information erhålla goda kunskaper om de risker som är förknippade med de arbeten som de själva utför.

Vi har byggt på vårt produktionssystem och ökat granskningen av kvalitetskrav, kvalificering av svetsprocedurer, maskiner och personal, materialhantering och produktkontroll.

Certifieringar

ISO 9001:2015
SS-EN 3834-2 :2005
SS-EN 1090-1:2009 + A1:2011 (EXC-3)

SCOOP

EN 1090:
Konstruktion och tillverkning av stålkonstruktioner i utförandeklass 1 – 3

ISO 9001/ISO 3834:2
Konstruktion, tillverkning och montering av tryckkärl, tankar, rörledningar och stålkonstruktioner inom industri och entreprenad samt helhetslösningar inom processindustri, maskinunderhåll och legoarbeten.

Kontaktperson

Operativ
Bengt-Göran Lindeblad
0435-44 25 40
073-719 19 84